Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Azərbaycan 
respublikasının 
xəritəsi
Albaniya 5-8 əsrin 
əvvəlində
Albaniya E.Ə. 3-cü 
əsrdə
Antik Qafqaz 
Albaniyası
       
Arran və Azərbaycan 
ərəb xilafətinin 
tərkibinə
Atropatena sasanilər 
dövlətinin tərkibində 
(3-7-ci əsrlər)
Azərbaycan 9-cu əsrin 
ikinci yarısı - 
10-cu əsrdə
Azərbaycan 
respublikası 
(1918-1920-ci illər)
       
Azərbaycan 11-ci 
əsrdə - 12 əsrin 
ortalarında
Azərbaycan 
13-14-cü əsrlərdə
Azərbaycan 15-ci 
əsrdə
Azərbaycan 16-ci 
əsrdə
       
Azərbaycan 9-cu əsrin 
ikinci yarısı -10-cü 
əsrində
Azərbaycan 17-ci 
əsrdə
Azərbaycan xanlıqları 
18-ci əsrin ikinci 
yarısında
Eldənizlər dövləti 
(1136-1225-ci illər)
       
Şimali Azərbaycan 
Çar Rusiyası tərəfindən 
işğalı
Mada (Midiya) Dövləti Manna dövləti 
(E.Ə 9-7-ci əsrlər)
Ön Asiya ərazisində 
tayfalar, tayfa 
ittifaqları və dövlətlər
       
Ön Asiya E.Ə. 1-ci 
minilliyin birinci 
yarısında
Xürrəmilər hərəkatı 
(8-ci əsrin sonu - 
9-cu əsrin birinci yarısı)

   


Advertisement

XOCALI


Copyright © 2012 Azerbaijan Europe Information Center