Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerAVESTA

    (Xe­yir­lə şə­rin əbə­di  mü­ba­ri­zə­si)

Zər­düştlük Şərq fəl­sə­fə­si­nin əsas qol­la­rın­dan bi­ri ki­mi dün­ya ic­ti­mai fik­ri­nin tə­ka­mül və tə­şək­kü­lün­də mü­əy­yən ta­ri­xi rol oy­na­mış­dır. Tam qə­tiy­yət his­si ilə de­mək olarki, an­tik dövrdən baş­la­ya­raq tabi­zim gün­lə­rə qə­dər eləbir gör­kəm­li fi­lo­sof ol­ma­mış­dırki, bir­ba­şa və ya do­la­yı­sıyol­la "Aves­ta"ya, bu bö­yük abi­də­də irə­li sü­rü­lən ide­ya­la­rın şər­hi­nə to­xun­ma­sın.Zər­düş­tün ba­xış­la­rın­da ide­a­liz­min, həmdə ob­yek­tiv ide­a­liz­min mü­əy­yən rü­şeymlə­ri gö­rün­mək­də­dir. Zər­düşt yax­şı ba­şa düş­müş­dürki, in­sa­nın ya­şa­dı­ğı aləm fa­ni­dir, ke­çi­ci­dir. La­kin bu ötə­ri dün­ya­da Xe­yir­lə Şə­rin mü­ba­ri­zə­si əbə­di­dir. Əl­bət­tə, Zər­düş­tün ba­xış­la­rı­nı sis­tem­li ide­a­list dün­ya­ gö­rü­şü ki­mi qiy­mət­lən­dir­mək ol­maz. Biz bu­nu ol­sa-ol­sa "ib­ti­dai ide­a­lizm" he­sab edə bi­lə­rik.

DAVAMI >>>
 

Turan həmrəyliynin simgəsi

Son zamanlar müxtəlif saytlarda və sosial şəbəkələrdə barmaqlarını Bozqurdluğu işarə edən simgə tutaraq çəkilmiş fotolaraın yerləşdirilməsini nəzərə alaraq bu simgənin məna çalarlarını araşdırdıq. Bir çox soydaşlarımız barmaqları ilə bozqurd işarəsi göstərməsinə baxmayaraq çoxları simgənin mənasından xəbrsiz olduğu aydın oldu. Bu səbəbdən simgə haqda ətraflı məlumat dərc etdik.   

DAVAMI >>>
 

Niderlandın “Telegraaf” qazeti Qarabağla bağlı təkzib verib


Mart ayının əvvəlində Niderlandın ən çox oxunan “Telegraaf” qazetində Eurovison haqqında məqalə dərc edilmişdir. Məqalənin əsas hissəsi Ermənistan təmsilçisinin Bakıda keçiriləcək Eurovision festivalına qatılmaqdan imtina etməsindən bəhs edirdi. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi bu yazıda qəzetdə erməni lobbisinin istəyi ilə dərc edilmişdir. İlk baxışdan məqalədə “obyektivlik” görüntüsü yaratmışlar. Sonradan isə qərəzli media fənlərindən istifadə edərək Ermənistan tərəfinə üstünlük verməyə başlayan yazar ermənilərin Eurovison yarışmasında Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ konfliktinin olduğunu önə çıxarır. Halbuki Azərbaycan Ermənistan tərəfinin təmsilçilərinin təhlükəsizliyinə rəsmi olaraq zəmanət vermişdir. Lakin məqalədə bu haqda bir kəlmə belə işlədilməmişdir.

DAVAMI >>>
 

ŞUŞA – QƏDİM AZƏRBAYCAN DİYARI

QƏDIM ŞUŞA ŞƏHƏRININ ƏHALISI


Hazırda erməni işğalı altında olan Şuşa şəhərinin Azərbaycan tarixində özünəməxsus yeri vardır. Şəhərin əsasının qoyulması Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın adı ilə bağlıdır. 1747-ci ildə Nadir şahın öldürülməsindən sonra Cənubi Qafqazda yaranmış siyasi pərakəndəlik Pənahəli xanı öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə güclü müdafiə imkanları olan qala tikdirməyə məcbur edirdi. O, bu məqsədlə 1748-ci ildə Bayat qalasını, 1752-ci ildə isə Şahbulaq qalasını tikdirdi. Lakin bu qalalardan heç biri fasiləsiz davam edən ara müharibələri şəraitində xanlığın təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında deyildi. Pənahəli xan daha etibarlı, düşmən hücumu üçün əlçatmaz olan yeni bir qala tikdirməyi qərara aldı:

DAVAMI >>>
 

Niderlandda möhtəşəm Novruz şənliyi

Niderland krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Niderland Gənclər Cəmiyyəti (AZJN) 17 martda Apeldoorn şəhərində Novruz bayramı tədbiri keçirdib. Bayramda ölkənin hər tərəfindən, hətta Belçikadan və Almaniyadan, 100 nəfərə qədər qonaq iştirak edib.

DAVAMI >>>
 

İpek yolunun inkişafında Elxani hökümdarlarının rolu

 

1907 ildəTiflisdə Qafqazşünastlıq İnstutunun elmi katibi  C.V.Ter-Avetisyan xanəgahda işə başlamışdı.O kaşıların fotosunu çəkmiş,təsvirini vermişdi. Prof. V.A. Krapkovskaya da Ter Avetisyanın ona təqdim etdiyi materiyallar əsasında kaşıların kitabələrini oxuyub,çap etmişdir.

Krapkovskayanın yazdığına görə məhz Ter Avetisyanın xanəgahdakı fəaliyyətindən sonra bütün kaşılar yoxa çıxmış və sonralar həmin kaşıların sorağı Avropa muzeylərindən gəlmişdir.Yaxşı ki bir neçəsi Bakıda Nizami adına Ədəbiyyat muzeyindədir.

DAVAMI >>>
 

Ermənistanın yerləşdiyi ərazi Azərbaycanın tarixi ərazisidir


Sənədlərin analizi Cənubi Qafqazın yeni tarixi konsepsiyasının işlənməsinə gətirir və Azərbaycan tarixinin sovet rus və erməni tarixçiləri tərəfindən saxtalaşdırıldığını sübut edir. Cənubi Qafqazda erməni dövlətinin yaranması onun tarixinin yazılması ehtiyacını irəli sürdü. Tez bir zamanda sovet tarixçiləri bununla məşğul oldular. Məlumdur ki, Cənubi Qafqazın tarixi konsepsiyası hələ XX əsrin ortalarında İ.P.Petruşevski tərəfindən "XYI -XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Ermənistan feodal münasibətləri tarixi oçerki"ndə işlənilib. Bu konsepsiyaya əsasən erməni dövlətçiliyi Cənubi Qafqazda dərin köklərə malik idi.

DAVAMI >>>
 

İran hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı çıxışlarına qısa cavab


Güney
Azərbaycan türklərinin milli haqqını təmin etməmək ya onların hüquqlarını tanımamaq üçün İran hakimiyyəti davamlı surətdə həm Güney Azərabycan türklərinə çeşidli basqılar edir, həm Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə müdaxilə etməklə islam adı altında ölkəmizdə pozuculuq fəaliyyəti göstərərir

DAVAMI >>>
 

İranın atom proqramının inkişafına görə Almaniya da məsuliyyət daşıyır

İranın atom proqramının inkişafına görə Almaniya da məsuliyyət daşıyır10 il öncə buraxılmış fürsətin acı nəticələri indi özünü göstərir

Yanvarın sonunda Avropa Birliyinin İrana qarşı qoyduğu sanksiyaların təfərrüatları açıqlanıb. Həmin sənədə əsasən, üzv ölkələrin başçıları İrandan neft idxalına, İranın Mərkəzi Bankına, bu ölkə ilə almaz və qızıl ticarətinə sanksiyanı təsdiqləyib. Qəbul edilmiş qərara görə, İran Mərkəzi Bankının Avropa Birliyinin banklarındakı bütün əmlak və vəsaitləri dondurulur, quruma üzv ölkələrin İranın Mərkəzi Bankı və İran hakimiyyətinin digər qurumları ilə almaz və qızıl sahəsindəki ticarəti yasaqlanır.

DAVAMI >>>
 

XRONOLOGİYA 20 YANVARA APARAN YOL

20 Yanvara aparan yol
(XRONOLOGIYA)

18 oktyabr

İrəvan şəhərinin ekoloji cəhətdən çirklənməsinə etiraz bəhanəsilə təşkil edilmiş mitinq zamanı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) Ermənistana birləşdirilməsi haqqında çağırışlar edilmiş və imza toplanmışdır.

DAVAMI >>>
 


   


Advertisement

XOCALI


Copyright © 2012 Azerbaijan Europe Information Center